DA LI VAŠ INDUSTRIJSKI SISTEM VODA RADI OPTIMALNO ?

Kotlovski Sistemi

Da bi kotlovi radili pouzdano i energetski efikasno potrebno je rešiti probleme korozije i naslaga koje se javljaju na mestima koja su u kontaktu sa vodom. U tu svrhu koriste se hemijske mešavine u kojima svaka komponenta ima definisanu namenu ili se pojedinačno doziraju odvojeni proizvodi što daje fleksibilnost u količini doziranja pojedinih komponenti. Osnovne namene komponenti su vezivanje kiseonika iz napojne vode čime se sprečava da kiseonik korozivno deluje, neorganski fosfati i polifosfatna jedinjenja koja inhibiraju koroziju, zatim organski polimeri za sprečavanje stvaranja mineralnih naslaga i disperziju mulja, kao i isparljive organske materije koje podešavaju pH u parnoj fazi i štite linije kondenzata od uticaja korozije

Otpadne Vode

Industrijske otpadne vode sadrže mnoge toksične supstance iz proizvodnog procesa i te materije se mogu efikasno ukloniti odabranim tretmanom. Prema stepenu prečišćavana razlikuju se primarni, sekundarni i tercijarni tretman otpadnih voda. Materije izdvojene prečišćavanjem često mogu imati upotrebnu ekonomsku vrednost, pa postoji benefit da se sačuvaju i iskoriste, a često se i prečišćena voda može vratiti ponovo u proizvodni proces čime se smanjuje ukupni bilans potrošnje vode. Na taj način tretman vode, bez obzira na inicijalno ulaganje, često može predstavljati uštedu za rad fabrike

Reverzna Osmoza

Uređaji reverzne osmoze postaju nezaobilazni deo savremenog postrojenja za preradu vode. Princip rada je istiskivanje vode iz slanog rastvora uz pomoć mehaničkog pritiska, a nasuprot osmotskom pritisku i smeru difuzije. Otuda i naziv revezna osmoza. Na taj način voda biva istisnuta iz ulaznog neprečišćenog rastvora, pri čemu se dobija visoka čistoća vode, najčešće merena pomoću elektro-provodljivosti.  Pravilan rad ovog uređaja zahteva stručnu procenu kvaliteta vode i detaljnu analizu potencijala zasićenja soli i stvaranja naslaga. Zatim se propisuje hemijski tretman koji obuhvata dehlorinaciju, upotrebu antiskalanta i hemikalija za čišćenje.

Rashladni Sistemi

Voda u rashladnim sistemima mora biti hemijski kondicionirana kako bi se izbegli problemi sa naslagama, korozijom i mikrobiološkom kontaminacijom

Bistrenje vode

Bistrenje vode i filtracija podrazumeva upotrebu koagulanata za bistrenje, flokulanata i filtera za bistrenje

Procesni aditivi

Procesni aditivi su specifične hemikalije koje zavise od vrste proizvodnje u fabrici, a zajedničko im je da poboljšavaju performanse i kvalitet robe koja se proizvodi, čime povećavaju vašu profitabilnost.

"Imali smo privilegiju da radimo sa najvećim imenima u oblasti. Raspolažemo sa stručnim i iskusnim visoko obrazovanim kadrom sa odgovarajućim licencama."

− Bojan Naćić, Vodoservice

"Misija nam je da sačuvamo i održimo sve dobre stvari oko nas. Vodu smatramo dragocenim resursom i krvotokom svake industrije."

− Vodoservice

"Naša vizija je da budemo lider u oblasti servisiranja tretmana industrijskih voda na teritoriji Jugoistočne Evrope"

− Vodoservice