Informacije Archives | Vodo Service

Rešite se organskih materija iz vode – Purolite A860

Posted by | Informacije | No Comments

PUROLITE A860 je makroporozna poliakrilna smola specijalno namenjena uklanjanju organskih materija iz bunarskih i površinskih voda. Ima veliku otpornost na taloženje organskih materija i kompletno se regeneriše. Odlično se pokazala u tretmanu voda na teritoriji Vojvodine, gde je uspšno zamenila Amberlite IRA958. Makroporozna struktura Purolite A860 je omogućila uklanjanje velikih organskih molekula huminske i fluvinske kiseline kojima su bogate vode Vojvodine. Pored toga, upotrebljava se u industriji šećera za dekolorizaciju.

http://www.purolite.com/product/a860

PRINCIPAL APPLICATIONS
Decolorization – Sugar Solutions
Organic Scavenger
Organics removal

ADVANTAGES
Excellent removal of organic matter
Efficient regeneration
Good resistance to organic fouling
REGULATORY APPROVALS
IFANCA Halal Certified
Kosher Certified
Certified by the WQA to NSF/ANSI-61 Standard

PACKAGING
1 CF Sack
25 L Sack
5 CF Drum (Fiber)
1 M³ Supersack
42 CF Supersack

TYPICAL PHYSICAL & CHEMICAL CHARACTERISTICS:

Polymer Structure Macroporous polyacrylic crosslinked with divinylbenzene
Appearance Spherical beads
Functional Group Quaternary Ammonium
Ionic Form Cl⁻
Total Capacity 0.8 eq/L (17.5 Kgr/ft³) (Cl⁻ form)
Moisture Retention 66 – 72 % (Cl⁻ form)
Particle Size Range 300 – 1200 µm
Uniformity Coefficient (max.) 1.7
Reversible Swelling, Cl⁻ → OH⁻ (max.) 20 %
Specific Gravity 1.08
Shipping Weight (approx.) 680 – 730 g/L (42.5 – 45.6 lb/ft³)
Temperature Limit 80 °C (176.0 °F) (Cl⁻ form)

Seminar “Tretmani voda jonoizmenjivačkim masama”

Posted by | Informacije | No Comments

Na seminaru održanom 26.2.2015 u hotelu Zira, tehnički direktor firme Purolite, g. Matteo Garnegani i komercijalni menadžer, g. Andrea Nava, predstavili su nove tehnologije u proizvodnji jonoizmenjivačkih masa za prečišćavanje vode.

Akcenat prezentacija je stavljen na patentiranu tehnologiju Purolite-a, tzv. Shallow Shell Technology (SST), jonoizmenjivačke perlice čija unutrašnjost ne sadrži aktivna mesta za izmenu jona. Ovo na prvi pogled predstavlja jako neobičan koncept. Jer, zašto praviti jonoizmenjivačku masu koja ima manje aktivnih mesta za izmenu jona? Odgovor je iznenađujuć, jer se u praksi pokazalo da ovakva masa zapravo ima bolje karakteristike od standardne jonoizmenjivačke mase. Prednosti se ogledaju u:

– smanjenju potrebe za regenerantima (NaCl, HCl, H2SO4) tokom rada za 30%

– smanjenju potrebe za vodom za ispiranje za 50%

– isti kapacitet prerade kao kod standardnih smola

– mnogo manja podložnost zapušenja (fouling) usled gvožđa i mangana u ulaznoj vodi

Na seminaru su bili prisutni predstavnici proizvodnih firmi, javnih preduzeća i naučne zajednice iz Srbije i zemalja u okruženju.

Pogledajte kratak video i osetite atmosferu tokom seminara

Za više informacija kontaktirajte nas preko sajta, web adrese office@vodoservice.com ili na telefon 011/744 30 79.

Jedan od tri problema koji znatno povećavaju troškove održavanja vaše fabrike

Posted by | Informacije | No Comments

Kotlovski sistem

Prvi od pomenutih problema, odnosi se na rad kotlovskih sistema i ovom prilikom ćemo detaljnije kalkulacijom prikazati novčani iznos gubitaka koji nastaju usled neadekvatnog kondicioniranja kotlovske vode. Kalkulaciju treba shvatiti kao prvu aproksimaciju troškova proizvodnje pare, a za svaki konkretan proračun moraju se razmotriti faktori kao što su: tip energenta, cena energenta, termička efikasnost kotla, temperatura napojne vode i pritisak generisane pare. Daleko najveći deo troškova za rad kotlovskog sistema odlazi na potrošnju energenta, i gruba procena je da oni iznose oko 75% od ukupnih troškova rada kotlovskog sistema. Ostale troškove predstavljaju voda, amortizacija opreme, hemikalije za tretman, troškovi ljudskog angažovanja i drugi manji troškovi prikazani na priloženom grafikonu.
1 (2)2 (2)

Glavni gubici u energiji se dešavaju na mestima prenosa toplote i potrebno je da materijali, preko kojih se vrši prenos toplote, imaju visoku toplotnu provodljivost – kako bi stepen iskorišćenja energanata bio visok. Ukoliko sa vodene strane cevi postoje naslage kamenca, gubici u energiji će biti znatno veći nego kod čistih cevi, jer je toplotna provodljivost sloja naslaga veoma mala. Iznos gubitaka energije će zavisiti od debljine sloja naslaga (što je sloj debji, to su gubici veći), kao i hemijskog sastava mineralnih naslaga (npr. silikatne naslage pokazuju veći otpor prenosu toplote nego kalcijum-karbonatne naslage, pa su stoga i gubici energije veći). Iz ovoga sledi zaključak, da su kvalitet i čistoća napojne vode i pravilan tretman hemikalijama ključni u sprečavanju pojave naslaga minerala na cevima, a samim tim i ključni za prevenciju gubitka energije.

U našem primeru razmotrićemo rad sistema koji kao energent koristi prirodan gas, a slične kalkulacije se mogu izvesti i za bilo koji drugi energent. Savremeni kotlovski sistemi imaju efikasnost od 75 – 85%. To znači da se, od ukupne energije stvorene sagorevanjem goriva u ložištu, oko 80% pretvori u energiju pare. Svaki tip goriva (prirodni gas, ugalj, piljevina, papir, đubre, itd) ima svoj ekvivalent u pari. Pri efikasnosti kotla od 80%, potrebno je 1Nm3 prirodnog gasa za proizvodnjuod 11 – 13 kg pare. Pošto se proizvodnja kotlova najčešće izražava u tonama proizvedene vodene pare, drugačije možemo rećida je za 1 tonu pare potrebno utrošiti od 75 – 90 Nm3 prirodnog gasa. Prosečan kotao koji proizvodi 25 tona pare/čas, proizvešće na godišnjem nivou (ukoliko radi 330 dana) 198 000 tona pare i potrošiti između 14,8 i 17,8 miliona Nm3 prirodnog gasa. Sloj naslaga kalcijum-karbonata, debljine od samo 0,4 mm koji nije vidljiv golim okom, može izazvati gubitke energije od 1%, što je ekvivalent potrošnji 160 000 Nm3 prirodnog gasa na godišnjem nivou. Ova količina gasa je beskorisno utrošena i rezultat je negativnog efekta prisustva naslaga, koje bi se mogle izbeći dobrim kondicioniranjem napojne vode. Kao što je gore napomenuto, ako se pak radi o silikatnim naslagama ili naslagama nastalim od produkata korozije i koje sadrže visok sadržaj gvožđa, onda gubici energije dostižu 5 i više procenata, što višestruko uvećava nepotrebnu potrošnju prirodnog gasa. Kalkulacije radi, čak i ako uzmemo veoma nisku cenu prirodnog gasa od 30 din/Nm3, dolazimo do računice da pomenuto prisustvo naslaga od samo 0,4 mm debljine, stvara gubitke od 4 800 000 din godišnje za kotao date veličine.

Vodoservice će za Vas uraditi besplatnu procenu mogućih ušteda i dati rešenja za ovaj i slične probleme. Izlaskom na teren, prikupljanjem tehničkih podataka i analizama vode, odredićemo najbolji i najjeftiniji hemijski tretman kojim se problem rešava. Ulaganje u hemijski tretman je, po pravilu, nekoliko puta manje od postignutih ušteda u potrošnji energenata, tako da je krajnji efekat za korisnika – smanjenje računa za održavanje kotlovskog sistema. Pozovite nas ili pošaljite e-mail i zatražite besplatnu
servisnu posetu
. Tel: 011/744 30 79
e-mail: office@vodoservice.com

Da li često menjate membranske filtere na vašoj reverznoj osmozi?

Posted by | Informacije | No Comments

 

Uredjaj Reverzne osmoze

membrane-ROMembrane reverzne osmoze

Reverzna osmoza (RO) je uređaj za prečišćavanje vode u kome se zaprljana voda pod visokim pritiskom provlači kroz membranske filtere sa porama veličina 0.0002 – 0.001 mikrona. To znači da je uređaj u stanju da ukloni 95% – 99.5% svih nečistoća u vodi i proizvede vodu izuzetnog kvaliteta. Kao rezultat ovog rada, nečistoće iz napojne vode ostaju ispred membrane, dok čista voda prolazi sa druge strane membrane. Prečišćena voda se može upotrebiti za napajanje kotlova, za raznovrsne industrijske procese, pripremu pijaće vode ili druge namene.
Nasuprot tome, otpadna voda koja nastaje sadrži sve nečistoće koje je membranski filter zadržao i ta voda je 4 ili 5 puta koncentrovanija nečistoćama nego ulazna voda. Zbog toga su membranski filteri unutar uređaja jako osetljivi i mogu se zapušiti u kratkom vremenskom roku, prouzrokujući prestanak rada uređaja i neophodnost zamene membrana. Ukoliko ne postoji pravilan hemijski tretman, membrane mogu trajati jako kratko, tek par nedelja ili meseci u zavisnosti od kvaliteta ulazne vode. Sa pravilnim predtretmanom i hemijskim tretmanom moguće je produžiti vek trajanja membrana i preko 5 godina. Obzirom na cenu zamene membranskih filtera i instalacije novih, period trajanja filtera je najznačajniji faktor u iznosu troškova rada uređaja reverzne osmoze i konačne cene proizvedene vode. Zaključak je da će pravilan hemijski tretman sprečiti velike novčane troškove čestih zamena membranskih filtera.

 

mikrobiološke-naslage                                                         naslage-kamenca
Membrana zaprljana mikrobiološkim naslagama                                  Membrana zaprljana taloženjem naslaga kamenca

 

čista-membrana
zaprljana-membrana           Čista membrana iz membranskog elementa                     Zaprljana membrana usled nepravilnog tretmana

Ukoliko vaš odgovor na pitanje iz naslova glasi da menjate membranske filtere u periodu kraćem od 5 godina, onda je sigurno da trenutno trpite velike troškove održavanja uređaja reverzne osmoze i da preskupo plaćate proizvedenu vodu.
Rešenje kako da smanjite ove troškove je upotreba naprednih hemijskih sredstava za zaštitu membranskih filtera. Na ovaj način je moguće produžiti vek trajanja filtera i značajno smanjiti troškove.

upravljanje-kvalitetom-vodeVodoservice je vaš stručni konsultant i partner u ovom poslu. Naš fokus je na dugoročnoj saradnji, redovnim servisnim posetama, izveštavanju i praćenju podataka kako bi se pozitivni trendovi zabeležili, a smanjeni troškovi dokazali novčanim iznosima.

Vodoservice će za Vas uraditi besplatnu hemijsku analizu vode i dati Vam rešenje kako da produžite vek trajanja membranskih filtera. Izlaskom na teren, na osnovu testiranja vaše vode, i detaljnom analizom karakteristika sistema, ponudićemo Vam najbolje i najekonomičnije rešenje.

Pozovite nas